Пронађи слике које садрже...
 
Како да ово урадите у оквиру за претрагу
Унесите важне речи: зима иње
Ставите тачну фразу између наводника: "висибаба"
Унесите OR између свих речи које желите: дрвеће OR коров OR траве
Ставите знак минус непосредно испред речи које не желите: -прозори
Затим прецизирајте резултате у односу на...
Пронађите слике у било којој величини која вам је потребна.
Наведите облик слика.
Пронађите слике у жељеним бојама.
Ограничите врсту слика коју тражите.
Пронађите слике објављене у одређеном региону.
Претражујте један сајт (као што је sfmoma.org ) или ограничите резултате на домен као што су .edu, .org или .gov
Подесите да ли Сигурна претрага треба да филтрира сексуално експлицитан садржај.
Пронађите слике у формату који желите.
Пронађите слике које можете слободно да користите.
Имате и могућности...
Пронађи странице које су сличне URL-у
Претражи странице које сам посетило/ла
Користи операторе у пољу за претрагу
Прилагоди подешавања претраге
Google апликације
Главни мени